ALGEMENE VOORWAARDEN MATTHIJS

Algemene Voorwaarden MATTHIJS

Artikel 1. Algemeen

Artikel 2. Definities

Artikel 3. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Artikel 4. Aanbiedingen, prijzen en betalingen

Artikel 5. Intellectuele eigendomsrechten

Artikel 6. Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud, copyright en niet toegestaan gebruik van downloads

Artikel 8. Betaling

Artikel 9. Bestelling annuleren/opzeggen

Artikel 10. Afleveringstermijnen

Artikel 11. Aflevering en Risico

Artikel 12. Retourgarantie Producten Verkoop-op-afstand (betreft fysieke producten)

Artikel 13. Aansprakelijkheid en Vrijwaring

Artikel 14. Overmacht

Artikel 15. Verzuim/ontbinding

Artikel 16. Toepasselijk recht, bevoegde rechter

Artikel 17. Afwijkingen en Aanvullingen

 

 

Algemene Voorwaarden (Digitale) Producten, Service en Diensten

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en bestellingen van digitale producten die te koop worden aangeboden op www.matthijsvandoesburg.com en http://zelfregie-academy.thehuddle.nl/ Gebruik maken van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling (m.a.w. downloaden van gratis of betaalde producten) via de shop & academy van matthijsvandoesburg.com houdt in dat u deze algemene verkoopvoorwaarden aanvaardt.

Artikel 1. Algemeen
MATTHIJS  houdt zich bezig met opdrachten en leveringen van goederen en diensten aanwezig in de webshop aan uitsluitend de particuliere markt.

Artikel 2. Definities
Afnemer: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met MATTHIJS in contact treedt over de totstandkoming van een Overeenkomst;

Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen MATTHIJS en Afnemer tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst;

Order: iedere opdracht van Afnemer aan MATTHIJS.

Bericht: iedere mogelijke kennisgeving van MATTHIJS aan Afnemer, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot -, brochures, advertenties, catalogi, offertes, opdrachtbevestigingen, prijslijsten, facturen, EDI, E-mail, fax op aanvraag, bulletinboard, faxen en brieven.

Overmacht: elke van de wil van MATTHIJS onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van MATTHIJS kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden wordt ook gerekend: stakingen en uitsluitingen, stagnatie of andere problemen bij de productie door MATTHIJS of haar toeleveranciers en/of bij haar eigen of door derden verzorgd transport en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, telecommunicatiestoringen, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.

Artikel 3. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Deze Voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen van MATTHIJS en Afnemer.

De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarde van Afnemer wordt door MATTHIJS uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 4. Aanbiedingen, prijzen en betalingen

4.1 Een aanbieding of (prijs)opgave bindt MATTHIJS niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een Order, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt of zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt in een folder of wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding. Bij aanbiedingen via de internetsite wordt dit kenbaar gemaakt doordat het dan niet meer mogelijk is het product te bestellen via de bestel-button.

4.2 Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover MATTHIJS een Order schriftelijk aanvaardt of door MATTHIJS uitvoering aan een Order wordt gegeven.

4.3 Alle opgaven door MATTHIJS van getallen, specificaties, en/of andere aanduidingen van de Producten zijn met zorg gedaan. MATTHIJS kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen.

4.4 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s en inclusief BTW.

4.5 De betaling van de aangeboden digitale producten op www.matthijsvandoesburg.com & http://zelfregie-academy.thehuddle.nl/ geschiedt online en via de aangeboden betaalmethodes. Toegang tot het product of dienst wordt digitaal en na de succesvolle betaling automatisch via email geleverd.

4.6 Met de plaatsing van een bestelling en de betaling van een digitaal product gaat de koper een definitieve koopovereenkomst aan met matthijsvandoesburg.com. De voorwaarden van deze overeenkomst zijn op matthijsvandoesburg.com beschikbaar voordat en op het moment dat u een product bestelt.

4.7 Een definitieve overeenkomst geeft de koper het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht voor het gebruik van de digitale producten. Het intellectueel eigendomsrecht en de wettelijke auteurschap blijven te allen tijde bij matthijsvandoesburg.com.

4.8 MATTHIJS behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.

Artikel 5. Intellectuele eigendomsrechten

5.1 Alle intellectuele eigendomsrechten betreffende digitale producten, zowel in hun geheel als in onderdelen, blijven onverminderd eigendom van matthijsvandoesburg.com. U verplicht zich ertoe iedere handeling na te laten, die inbreuk doet op het intellectueel eigendomsrecht.

5.2 matthijsvandoesburg.com & http://zelfregie-academy.thehuddle.nl/ garandeert dat de aan u geleverde digitale producten geen inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht van derden.

Artikel 6. Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

6.1 Matthijsvandoesburg.com & http://zelfregie-academy.thehuddle.nl/ is niet aansprakelijk voor schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de betreffende producten en/of diensten.

6.2 Correspondentie en/of levering vindt plaats via email en internet. U bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van het juiste(email)adres aan matthijsvandoesburg.com. Daarnaast bent u ook verantwoordelijk voor het juist instellen van uw PC en eventueel aanwezige programma’s zoals firewalls, spamfilters en virusscanners, zodat aan u verstuurde berichten en digitale producten kunnen worden ontvangen.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud, copyright en niet toegestaan gebruik van downloads

7.1 Op de digitale producten en/of diensten van matthijsvandoesburg.com & http://zelfregie-academy.thehuddle.nl/ berust copyright. Het is daarom niet toegestaan de gekochte digitale producten of programma’s te kopiëren en /of te verspreiden en/of commercieel te exploiteren.

7.2 Het is niet toegestaan om “afgeleide werken” te maken door de downloads te modificeren en vervolgens te verspreiden of commercieel te exploiteren.

7.3 Alle Producten blijven eigendom van MATTHIJS, niettegenstaande de feitelijke aflevering, totdat alle bedragen, die Afnemer krachtens enige Overeenkomst aan MATTHIJS verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan. Rechten worden aan Afnemer steeds verleend of, in voorkomend geval, overgedragen onder de voorwaarde dat Afnemer overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

7.4 Indien en zolang MATTHIJS eigenaar van de Producten is, zal Afnemer MATTHIJS onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer de Producten in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de Producten. Bovendien zal Afnemer MATTHIJS op MATTHIJS eerste verzoek mededelen waar de Producten zich bevinden.

7.5 Bij beslag, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement zal Afnemer onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms-)rechten van MATTHIJS. Afnemer staat ervoor in dat een beslag op de Producten onmiddellijk wordt opgeheven.

Artikel 8. Betaling

8.1 Afnemer zal de hem in rekening gebrachte bedragen, afrekenen via de diensten van Sisow, Ideal of Paypal.

8.2 Alle aan MATTHIJS in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan. Afnemer is niet bevoegd tot verrekening. Afnemer heeft verder niet het recht om enige betalingsverplichting jegens MATTHIJS op te schorten.

Artikel 9. Bestelling annuleren/opzeggen

9.1 Op digitale producten van matthijsvandoesburg.com & http://zelfregie-academy.thehuddle.nl/ geldt geen recht van retour voor onterechte redenen, hieronder expliciet benoemd:

  • omdat men dacht dat het om een geprint of gedrukt exemplaar gaat
  • omdat men andere ‘voeding- en of leefstijl-adviezen’ gehoopt had
  • omdat de inhoud niet aansluit op de gedachtengoed van de koper
  • omdat de inhoud niet ‘passend’ is volgens de koper
  • omdat de koper er ’te weinig gebruik van maakt’ 

Annuleren van reeds uitgevoerde en geleverde bestelling is om deze reden niet mogelijk.

Enkel wanneer de koper 12 maanden lang de richtlijnen uit het curriculum heeft toegepast en resultaten uitblijven, zal teruggave van betaald bedrag plaats vinden. Hierin kan de koper bewijzen dat hij of zij minimaal 50% van het totale curriculum bestudeerd en toegepast heeft.

9.2 Het beëindigen van een abonnement/membership kan door een e-mail te versturen naar info@matthijsvandoesburg.com. Uw abonnement is jaarlijks opzegbaar, houdt rekening met de verwerkingstijd van 3 werkdagen.

Artikel 10. Afleveringstermijnen

10.1 Tenzij anders overeengekomen levert MATTHIJS geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed binnen maximaal 30 dagen uit. Indien dit om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren, tegen terugbetaling van het eventueel reeds betaalde.

10.2 Een door MATTHIJS opgegeven afleveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding voor MATTHIJS geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van toeleveranciers van MATTHIJS, op de door die toeleveranciers aan MATTHIJS verstrekte gegevens.

10.3 Indien MATTHIJS voor de uitvoering van de Overeenkomst gegevens dan wel hulpmiddelen nodig heeft die door Afnemer moeten worden verstrekt, zal de afleveringstermijn nooit eerder ingaan dan op de dag dat alle benodigde gegevens of hulpmiddelen in het bezit zijn van MATTHIJS.

10.4 Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient MATTHIJS derhalve bij aangetekend schrijven in gebreke te worden gesteld, waarbij haar een redelijke termijn gelaten wordt om alsnog te presteren.

10.5 Indien de opdrachtgever weigert de goederen af te nemen of indien hij te kennen geeft op de overeenkomst geen prijs meer te stellen blijft hij verantwoordelijk voor de gemaakte kosten.

10.6 Bij overschrijding van de afleveringstermijn heeft de afnemer geen recht op enige schadevergoeding ter zake.

10.7 MATTHIJS heeft te allen tijde het recht in gedeelten af te leveren.

Artikel 11. Aflevering en Risico

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaalt MATTHIJS de wijze van verzending. Afnemer draagt het risico van de zaken van het ogenblik af, waarop de zaken aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.

Artikel 12. Retourgarantie Producten Verkoop-op-afstand (betreft fysieke producten)

12.1 Afnemer heeft, uitsluitend in de hoedanigheid van thuiswinkelende consument, het recht de afgeleverde, maar niet in gebruik genomen, producten zonder opgave van reden binnen 4 werkdagen (afkoelingsperiode) na ontvangst MATTHIJS te informeren over het retourneren van het product. MATTHIJS zal dan aan Afnemer de ontvangen (koop)som binnen 30 dagen terugbetalen, onder de navolgende voorwaarden:

12.2 Op of aan het afgeleverde mag geen enkele wijziging zijn aangebracht en het afgeleverde dient in ongeschonden staat te zijn; alle meegezonden documentatie en verpakkingsmaterialen dienen in originele staat te worden gevoegd bij de retourzending.

12.3 De kosten van frankering van de retourzending zijn voor Afnemer; Indien Producten niet geleverd worden volgens de oorspronkelijke bestelling (verkeerde maat, fabricagefout) dan zijn de retourkosten voor rekening van MATTHIJS.

12.4 Deze retournering geldt voor het overige als ontbindende voorwaarde en niet als buy-back scheme.

12.5 Bij omruiling van een artikel is MATTHIJS genoodzaakt opnieuw verzendkosten in rekening te brengen. Zodra dat bedrag bij MATTHIJS op de rekening is bijgeschreven wordt de bestelling verzonden. Uiteraard wordt ook hier naar een leveringstermijn van 3 werkdagen gestreefd.

Artikel 13. Aansprakelijkheid en Vrijwaring

13.1 MATTHIJS is niet aansprakelijk voor schade aan de Producten anders dan met inachtneming van de gegeven garanties ter zake.

13.2 MATTHIJS is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit Overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die Afnemer of een derde ter zake van (bij gebruik van) de Producten mocht lijden.

Artikel 14. Overmacht

14.1 Indien MATTHIJS door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens Afnemer kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.

14.2 Indien de overmacht 1 maand duurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtssituatie dit rechtvaardigt.

14.3 Ingeval van overmacht heeft Afnemer geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als MATTHIJS als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.

14.4 MATTHIJS zal Afnemer zo spoedig mogelijk van een (dreigende) Overmacht op de hoogte stellen.

Artikel 15. Verzuim/ontbinding

15.1 Indien Afnemer niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige Overeenkomst mocht voortvloeien, is Afnemer zonder ingebrekestelling in verzuim en is MATTHIJS gerechtigd: de uitvoering van die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

15.2 In geval van (aanvraag van) (voorlopige) surséance van betaling, (aanvraag van) faillissement, stillegging of ontbinding van Afnemer, zullen alle Overeenkomsten met Afnemer van rechtswege zijn ontbonden, tenzij MATTHIJS Afnemer binnen redelijke tijd mededeelt nakoming van (een deel van) de betreffende Overeenkomst(en) te verlangen. In dat laatste geval is MATTHIJS gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot dat nakoming door Afnemer voldoende zeker is gesteld.

Artikel 16. Toepasselijk recht, bevoegde rechter

16.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden in strijd is met enig toepasselijk recht, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door matthijsvandoesburg.com vast te stellen nieuwe vergelijkbare bepaling.

16.2 Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

16.3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 17. Afwijkingen en Aanvullingen

Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door MATTHIJS zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst.

— Einde algemene voorwaarden —