ALGEMENE VOORWAARDEN MATTHIJS

Algemene voorwaarden MATTHIJS

E-mail: info@matthijsvandoesburg.com
Website: www.matthijsvandoesburg.com


 

Artikel 1 – Definities

 1. MATTHIJS: MATTHIJS | Zelfregie Academy, gevestigd te Ingen, KvK-nummer 69063311.
 2. Klant: degene met wie MATTHIJS een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: MATTHIJS en Klant samen.
 4. Consument: een Klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Artikel 2 – Toepasselijkheid 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens MATTHIJS met betrekking op coaching en therapie. Geldend voor het Zelfregie Traject GOLD, SILVER en BRONZE.
 2. MATTHIJS en de Klant kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als dat schriftelijk is afgesproken.
 3. MATTHIJS en de Klant sluiten de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Klant of van anderen uitdrukkelijk uit.

 Artikel 3 – Prijzen

 1. MATTHIJS hanteert prijzen in euro’s, exclusief en inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratie- of verzendkosten, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.
 2. MATTHIJS mag de prijzen van zijn diensten en producten op zijn website en in andere uitingen altijd wijzigen. 
 3. MATTHIJS en de Klant spreken voor een dienstverlening een totaalbedrag als richtprijs af, tenzij schriftelijk anders wordt afgesproken.
 4. MATTHIJS mag tot 10% van de richtprijs afwijken. 
 5. MATTHIJS moet de Klant op tijd laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is, wanneer de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen. 
 6. De Klant mag het deel van de opdracht dat boven de richtprijs (vermeerderd met 10%) uitkomt laten vervallen, wanneer de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen.
 7. MATTHIJS mag de prijzen jaarlijks aanpassen. 
 8. MATTHIJS zal prijsaanpassingen meedelen aan de Klant voorafgaand aan de ingang ervan.
 9. Een consument mag de overeenkomst met MATTHIJS opzeggen wanneer hij het niet eens is met de prijsverhoging.

Artikel 4 – Betalingen en betalingstermijn

 1. MATTHIJS mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het afgesproken bedrag verlangen. 
 2. De Klant moet een betaling achteraf binnen 14 dagen na levering hebben voldaan.
 3. De betalingstermijnen die MATTHIJS hanteert, zijn fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de Klant het afgesproken bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft betaald, hij automatisch in verzuim en in gebreke is, zonder dat MATTHIJS aan de Klant een aanmaning hoeft te sturen of in gebreke hoeft te stellen. 
 4. MATTHIJS mag een levering afhankelijk stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Artikel 5 – Gevolgen te late betaling 

 1. Betaalt de Klant niet binnen de afgesproken termijn, dan mag MATTHIJS de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties en  de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening brengen vanaf de dag dat de Klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de Klant in verzuim is, moet hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding betalen aan MATTHIJS. 
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 
 4. Wanneer de Klant niet op tijd betaalt, mag MATTHIJS zijn verplichtingen opschorten totdat de Klant heeft betaald. 
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de Klant, zijn de vorderingen van MATTHIJS op de Klant onmiddellijk opeisbaar. 
 6. Weigert de Klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door MATTHIJS, dan moet hij nog steeds de afgesproken prijs betalen.

Artikel 6 – Herroepingsrecht 

 1. Een consument mag een (online) aankoop op afstand van diensten binnen 14 dagen na aankoop zonder opgave van reden ongedaan maken. Dit herroepingsrecht geldt niet wanneer: 
 • de dienst logies, een reis, een restaurantbedrijf, vervoer, een cateringopdracht of een vorm van vrijetijdsbesteding betreft
 • het een spoedreparatie betreft
 • het weddenschappen of loterijen betreft
 • de consument heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
 • het een dienst betreft die met instemming van de Klant volledig worden uitgevoerd binnen de bedenktijd en waarbij de Klant uitdrukkelijk heeft verklaard van zijn herroepingsrecht af te zien
 1. De bedenktijd van 14 dagen in lid 1, begint:
  • zodra de consument een overeenkomst tot levering van een dienst heeft gesloten
  • zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen
 2. De consument kan gebruik maken van zijn bedenktijd door een mail met dat onderwerp te sturen naar info@matthijsvandoesburg.com

 

Artikel 7 – Opschortingsrecht

 1. Tenzij de Klant een consument is, doet hij hierbij afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Artikel 8 – Verrekening

 1. Tenzij de Klant een consument is, doet hij afstand van zijn recht om een schuld aan MATTHIJS te verrekenen met een vordering op MATTHIJS.

Artikel 9 – Verzekering

 1. De Klant moet de volgende zaken voldoende verzekeren en verzekerd houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade, en diefstal:
  • geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
  • zaken van MATTHIJS die bij de Klant aanwezig zijn
  • zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
 2. De Klant geeft op eerste verzoek van MATTHIJS de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Artikel 10 – Garantie

 1. Wanneer de Klant en MATTHIJS een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor MATTHIJS enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.

Artikel 11 – Uitvoering van de overeenkomst 

 1. MATTHIJS voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uit. 
 2. MATTHIJS mag de afgesproken dienstverlening in zijn geheel of deels laten uitvoeren door anderen.
 3. De uitvoering van de overeenkomst gebeurt in overleg en na een schriftelijk akkoord en betaling van een eventueel voorschot door de Klant. 
 4. De Klant moet ervoor zorgen dat MATTHIJS op tijd kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Zorgt de Klant er niet voor dat MATTHIJS tijdig kan beginnen, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de Klant.

Artikel 12 – Informatieverstrekking door de Klant 

 1. De Klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik­baar aan MATTHIJS.
 2. De Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit. 
 3. Wanneer en voor zover de Klant dit verzoekt, retourneert MATTHIJS de betreffende bescheiden. 
 4. Stelt de Klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door MATTHIJS redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de Klant.

Artikel 13 – Duur overeenkomst dienst

 1. De overeenkomst tussen MATTHIJS en de Klant voor een dienst wordt aangegaan voor de duur van 16 weken, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of schriftelijk iets anders is afgesproken. 
 2. Na afloop van de termijn in lid 1 wordt de overeenkomst stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij de Klant of MATTHIJS de overeenkomst opzegt met een opzegtermijn van 1 maand. Is de Klant een consument, ook dan geldt een opzegtermijn van 1 maand.

Artikel 14 – Opzeggen dienst voor bepaalde tijd

 1. De Klant kan een overeenkomst voor een dienst voor bepaalde tijd niet eerder dan na 1 jaar opzeggen. 
 2. Na afloop van de minimum looptijd van 1 jaar kan de Klant de overeenkomst in lid 1 opzeggen met een opzegtermijn van 2 maanden.
 3. Na afloop van de minimum looptijd van 1 jaar kan een consument de overeenkomst in lid 1 opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand.
 4. Is de overeenkomst voor een dienst voor minder dan 1 jaar aangegaan, dan is de overeenkomst tussentijds niet opzegbaar.

Artikel 15 – Geheimhouding 

 1. De Klant houdt iedere informatie, in welke vorm dan ook, die hij van MATTHIJS ontvangt geheim.
 2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende MATTHIJS waarvan de Klant weet of redelijker­wijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan MATTHIJS schade kan berokkenen.
 3. De Klant neemt alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat hij de informatie in lid 1 en 2 geheimhoudt. 
 4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
  • die al openbaar was voordat de Klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de Klant
  • die door de Klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht 
 5. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.

Artikel 16 – Boetebeding

 1. Wanneer de Klant het artikel over geheimhouding of intellectueel eigendom overtreedt, dan moet hij aan MATTHIJS voor elke overtreding een onmiddellijk opeisbare boete betalen.
 2. Is de Klant een consument dan bedraagt de boete in lid 1: € 1.000.
 3. Is de Klant geen consument dan bedraagt de boete in lid 1: € 5.000
 4. Daarnaast moet de Klant een bedrag van 5% van toepasselijke bedrag in lid 2 of 3 betalen voor elke dag dat die overtreding voortduurt.
 5. De Klant moet de boete in lid 1 betalen zonder dat een ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig is. Ook hoeft er geen sprake te zijn van schade. 
 6. MATTHIJS mag naast de boete in lid 1 ook een schadevergoeding eisen van de Klant.

Artikel 17 – Vrijwaring

 1. De Klant vrijwaart MATTHIJS tegen alle aanspraken van anderen die verband houden met de door MATTHIJS geleverde producten en/of diensten. 

Artikel 18 – Klachten

 1. De Klant moet een door MATTHIJS geleverd product of verleende dienst zo snel mogelijk onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan dat wat de Klant redelijkerwijs mocht verwachten, dan moet de Klant MATTHIJS daarvan op de hoogte te stellen binnen 1 maand na het vaststellen van de tekortkoming. 
 3. Een consument moet uiterlijk binnen 2 maanden na het vaststellen van de tekortkoming MATTHIJS hiervan op de hoogte stellen.
 4. De Klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat MATTHIJS hierop gepast kan reageren. 
 5. De Klant moet aantonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen de Klant en MATTHIJS.
 6. Wanneer een klacht gaat over lopende werkzaamheden, dan kan de Klant niet eisen dat MATTHIJS andere werkzaamheden gaat verrichten dan is afgesproken.

Artikel 19 – Ingebrekestelling

 1. De Klant moet een eventuele ingebrekestelling schriftelijk kenbaar maken aan MATTHIJS.
 2. De Klant is ervoor verantwoordelijk dat zijn ingebrekestelling MATTHIJS ook daadwerkelijk op tijd bereikt. 

Artikel 20 – Aansprakelijkheid Klant

 1. Wanneer MATTHIJS een overeenkomst aangaat met meerdere Klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van de afspraken in die overeenkomst. 

Artikel 21 – Aansprakelijkheid MATTHIJS

 1. MATTHIJS is alleen aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt wanneer die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Wanneer MATTHIJS aansprakelijk is voor schade, dan geldt dat alleen voor directe schade die verband houdt met de uitvoering van een onderliggende overeenkomst.
 3. MATTHIJS is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst of schade aan derden.
 4. Wanneer MATTHIJS aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Is er geen verzekering gesloten of wordt geen schadebedrag uitgekeerd, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en kunnen niet leiden tot enige vergoeding, ontbinding of opschorting. 

Artikel 22 – Vervaltermijn

 1. Elk recht van de Klant op schadevergoeding van MATTHIJS vervalt 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 BW.

Artikel 23 – Ontbinding

 1. De Klant mag de overeenkomst ongedaan maken wanneer MATTHIJS toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt vanwege haar bijzondere aard of geringe betekenis. 
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door MATTHIJS nog mogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat MATTHIJS in verzuim is. 
 3. MATTHIJS mag de overeenkomst met de Klant ongedaan maken, wanneer de Klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel wanneer MATTHIJS kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om aan te nemen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen. 

Artikel 24 – Overmacht

 1. In aanvulling op artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van MATTHIJS door de Klant niet aan MATTHIJS kan worden toegerekend wanneer er sprake is van overmacht. 
 2. Onder de overmachtsituatie in lid 1 valt onder meer ook:
  – een noodtoestand zoals een burgeroorlog of natuurramp
  – wanprestatie of overmacht van toeleveranciers, bezorgers of anderen
  – stroom-, elektriciteits- internet-, computer- of telecomstoringen
  – computer­virussen
  – stakingen
  – overheidsmaatregelen
  – vervoersproblemen
  – slechte weersomstandigheden
  – werkonderbrekingen
 3. Wanneer zich een overmachtsituatie voordoet waardoor MATTHIJS 1 of meer verplichtingen naar de Klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat MATTHIJS kan nakomen. 
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen zowel de Klant als MATTHIJS de overeenkomst schriftelijk in zijn geheel of deels ongedaan maken. 
 5. MATTHIJS hoeft in een overmachtsituatie geen vergoeding aan de Klant te betalen, ook niet wanneer MATTHIJS hiervan voordeel heeft. 

Artikel 25 – Wijziging overeenkomst 

 1. Wanneer het voor de uitvoering ervan nodig is om een gesloten overeenkomst te wijzigen, kunnen de Klant en MATTHIJS de overeenkomst aanpassen. 

Artikel 26 – Wijziging algemene voorwaarden

 1. MATTHIJS mag deze algemene voorwaarden wijzigen. 
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang mag MATTHIJS altijd doorvoeren. 
 3. Ingrijpende wijzigingen zal MATTHIJS zoveel mogelijk vooraf met de Klant bespreken.
 4. Een consument mag bij een ingrijpende wijziging van de algemene voorwaarden de onderliggende overeenkomst opzeggen. 

Artikel 27 – Overgang van rechten

 1. De Klant kan geen rechten uit een overeenkomst met MATTHIJS aan anderen overdragen zonder schriftelijke toestemming van MATTHIJS. 
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals in artikel 3:83 lid 2 BW. 

Artikel 28 – Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer 1 of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan heeft dit geen invloed op de overige bepalingen van deze voorwaarden. 
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat MATTHIJS bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Artikel 29 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op deze algemene voorwaarden en iedere onderliggende overeenkomst tussen de Klant en MATTHIJS is Nederlands recht van toepassing. 
 2. De rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van MATTHIJS is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen de Klant en MATTHIJS, tenzij de wet iets anders bepaalt.


Opgesteld op 01 januari 2022.